• مفاهیم علوم
 • مفاهیم پیش نیاز پایه و ریاضی
 • تقویت مهارتهای حرکتی ظریف و درشت
 • تقویت مهارتهای کلامی و غیر کلامی
 • مفاهیم دینی
 • شعر و سرود
 • بازی های فردی و مشارکتی
 • هوش( شکوفایی استعدادها با توجه به تفاوت های فردی)
 • مهارتهای زندگی
 • پرورش خلاقیت
 • آموزش زبان انگلیسی به روش فونیکس هر روزه
 • نقاشی خلاق
 • ورزش( ایروبیک، یوگا، کاراته…)
 • شاهنامه خوانی
 • نمایش خلاق
 • شطرنج
 • کامپیوتر و مباحث پایه
 • بازدیدهای علمی
 • گرامی داشت روزهای ملی و مذهبی و آشنایی با فرهنگ ایرانی
 • نمایش عروسکی
 • موسیقی
 • سفال
 • پیانو
 • برگزاری جشن های آغاز و پایان سال تحصیلی