مهد کودک شادان افتخار دارد تا تنها مجری طرح آموزشی پژوهشی بین الملی رابطه مناسب با کودک، والدین و رابطه با نهاد ها و سازمان های حمایتی در سال 93 در ایران باشد.

این برنامه با استقبال خانواده های محترم مهد کودک شادان روبرو شد،  ایشان به همراهی تمامی اعضای خانواده در این برنامه شرکت نموده و فرصتی ویژه را برای آشنایی با یکدیگر  تجربه کردنند.  در این میان تجارب یکدیگر را شنیده و به کار برده اند تا در امر سنگین تعلیم و تربیت کودکان با اطمینان و به همراه یکدیگر باشند.

تمام فعالیت های طراحی شده به دنبال تقویت روابط خانوادگی و ایجاد یک رابطه صمیمی بین اعضای خانواده بوده است